1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aangegaan tussen jou als opdrachtgever en WALK IN Media als opdrachtnemer. Algemene voorwaarden van derden worden uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden ingeschakeld. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

We werken met offertes. We doen ons uiterste best om altijd van te voren een prijsopgave uit te brengen. Dat gaat meestal in de vorm van een e-mail of een officiële offerte vanuit MoneyBird. Pas na jouw akkoord beginnen we aan jouw opdracht. De gedane offertes of prijsopgaves gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. De overeenkomst komt tot stand nadat je de door ons gedane prijsopgave elektronisch (via MoneyBird of per mail) hebt geaccepteerd dan wel bevestigd of op het moment dat wij anderszins met jouw instemming aanvang hebben gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.

3. OPDRACHTEN

Alle opdrachten die we van jou krijgen worden uitgevoerd door WALK IN Media zelf, door samenwerkingspartners of freelancers van WALK IN Media namens WALK IN Media en handelend onder de naam WALK IN Media. Het staat ons vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht waarvan de kosten worden doorberekend conform afspraak. Wij baseren ons voor de uitvoering van de overeenkomst op de door jou verstrekte informatie en gegevens. Mocht er iets gewijzigd zijn aan deze informatie nadat we zijn begonnen met de uitvoering van jouw opdracht, dien je ons daarvan direct op de hoogte te stellen.

4. LEVERINGSTERMIJN

We geven altijd vooraf aan hoe lang wij verwachten over de opdracht te doen. Als het blijkt dat we meer tijd nodig hebben, zullen wij jou direct van op de hoogte stellen.

5. TUSSENTIJDSE OPZEGGING

Je mag de opdracht tussentijds opzeggen. De opzegging dient altijd schriftelijke (dat wil zeggen per brief of e-mail) aan ons te worden bekend gemaakt. De gemaakte kosten en de verrichte werkzaamheden tot aan het moment van opzegging worden nog wel aan je gefactureerd.

6. INFORMATIE

Als opdrachtgever, dien je ons voordat de opdracht in behandeling wordt genomen alle relevante informatie met betrekking tot je opdracht ter beschikking te stellen. In geval er enige informatie ontbreekt waardoor wij onze werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen uitoefenen, kan het ons niet worden tegengeworpen hetgeen betekent dat WALK IN Media daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Jij dient in te st aan voor de volledigheid en juistheid van de bescheiden die je aan ons verstrekt en die relevant zijn voor jouw opdracht. In het geval door het achterhouden van voor de behandeling van je opdracht relevante informatie of anderszins onvolledig informeren van WALK IN Media schade ontstaat bij derden, vrijwaar je WALK IN Media voor een schadevergoeding die de betreffende derde kan opeisen.

7. GEHEIMHOUDING

Iedereen die bij of met WALK IN Media werkt, is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Als opdrachtgever is het niet toegestaan, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming adviezen of andere schriftelijke stukken van WALK IN Media te delen met anderen. Deze geheimhouding blijft ook van kracht na beëindiging van de overeenkomst. WALK IN Media is ook gehouden vertrouwelijk met jouw gegevens en documenten om te gaan.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt WALK IN Media zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde stukken zoals, adviezen, brieven, contracten en handleidingen etc. Je mag deze stukken wel voor je eigen doeleinden gebruiken zonder deze te verveelvoudigen, openbaar te maken of op andere wijze aan derden te tonen of met derden te delen.

9. PRIJS

Alle in de correspondentie genoemde prijzen zijn in EURO en exclusief 21% BTW. Onze prijzen zijn vooraf vastgesteld en niet afhankelijk van het resultaat van de uitgevoerde opdracht. Rekenfouten bij opgave door WALK IN Media van begrotingen en prijzen mogen door WALK IN Media eenzijdig worden gecorrigeerd, waarna de gecorrigeerde opgave tussen partijen geldt. WALK IN Media mag eenzijdig de overeengekomen prijs verhogen als zich één of meerdere van de omstandigheden voordoet of voordoen:

– stijging van de kosten van de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen de kosten van in te kopen zaken en/of diensten;
– wijzingen in de opdracht door de opdrachtgever;
– onvoldoende of ondeugdelijke medewerking van de opdrachtgever waardoor meer werkzaamheden dienen te worden verricht en/of meer kosten door WALK IN Media dienen te worden gemaakt dan in redelijkheid mocht worden verwacht;
– omstandigheden die naar verkeersopvattingen niet voor rekening en risico van WALK IN Media komen.

10. KLACHTEN

Wij doen er alles aan om jou als opdrachtgever goed van dienst te zijn. In geval je toch niet tevreden bent met onze dienstverlening, kun je een klacht indienen binnen 30 dagen na factuurdatum bij WALK IN Media, te bereiken via info@walkinmedia.nl. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. In geval van een terechte klacht, hebben wij de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de gewenste werkzaamheden.

11. BETALING

Betaling gebeurt vooraf op basis van de gemaakte prijsafspraak (fixed fee). Wij zijn gerechtigd om (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien je de betalingscondities niet in acht neemt. De betalingstermijn die wij hanteren is 14 dagen na de factuurdatum. Ook in geval van een klacht als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden dan wel het niet nakomen door WALK IN Media van haar verplichtingen, ontslaat de opdrachtgever niet van haar verplichting tot volledige en tijdige betaling aan WALK IN Media. Als de betalingstermijn wordt overschreden, is WALK IN Media gerechtigd het uitvoeren van haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de betreffende facturen zijn voldaan alsmede betaling van alle nog openstaande facturen te eisen. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die WALK IN Media maakt als gevolg van het niet-nakomen door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

12. OVERMACHT

In geval van overmacht aan de zijde van WALK IN Media is zij bevoegd
een eventueel overeengekomen termijn ter zake van nakoming van de overeenkomst te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. Onder overmacht aan de zijde van WALK IN Media wordt ook begrepen de onmogelijkheid tot plaatsing van media-uitingen door een tekort koming of overmacht aan de zijde van de media-exploitant.

12. VERJARING

Elke rechtsvordering jegens WALK IN Media voortvloeiende uit dan wel verband houdende met een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verjaart na verloop van één jaar na het ontstaan van de rechtsvordering.

13. AANSPRAKELIJKHEID

Alle door WALK IN Media verrichte werkzaamheden zullen geschieden vo or rekening en risico van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geen geval is WALK IN Media aansprakelijk voor schade die jij lijdt door onze adviezen of enige vorm van vervolgschade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade. WALK IN Media is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. Elke aansprakelijkheid van WALK IN Media voor schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder een door WALK IN Media afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. WALK IN Media is niet aansprakelijk voor de inhoud van media-uitingen welke zij in opdracht van de opdrachtgever heeft geplaatst. De opdrachtgever vrijwaart WALK IN Media voor en stelt haar volledig schadeloos ter zake van eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering door WALK IN Media van opdrachten van de opdrachtgever.

14. NIET-NAKOMING

Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze jegens WALK IN Media tekortschiet in de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen dan wel indien één of meerdere van de omstandigheden genoemd in artikel 3.2 zich voordoet of voordoen dan wel indien uit handelingen van de Opdrachtgever anderszins blijkt dat hij aan zijn verplichtingen jegens WALK IN Media niet kan of zal voldoen, is WALK IN Media, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Opdrachtgever, bevoegd de overeenkomst(en) met de Opdracht-gever met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeen-komst(en) en van enige daaruit voortvloeiende opdracht op te schorten. Indien WALK IN Media op grond van het in artikel 10.1 bepaalde de overeenkomst(en) met Opdrachtgever ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van WALK IN Media, al hetgeen de Opdrachtgever aan WALK IN Media uit welken hoofde ook is verschuldigd ineens opeisbaar. Indien de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst(en) met de opdrachtgever door WALK IN Media ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van WALK IN Media komen geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft WALK IN Media het recht de uitvoering van de overeenkomst(en) met de opdrachtgever op te schorten tot dat de uitvoering daarvan weer in redelijkheid mogelijk zal zijn dan wel de overeenkomst(en) met de opdrachtgever te ontbinden.

15. ZEKERHEIDSSTELLING

De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van WALK IN Media de gehele of gedeeltelijke honorering voor de door de opdrachtgever gegeven opdracht vooruit aan WALK IN Media te betalen dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken in elke door WALK IN Media gewenste vorm voor de volledige nakoming van al diens verplichtingen ter zake van de door WALK IN Media uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten. Indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan een door WALK IN Media gedaan verzoek als bedoeld in artikel 11.1, wordt, onverminderd de overige rechten van WALK IN Media, al hetgeen de opdrachtgever aan WALK IN Media uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal WALK IN Media zijn gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst(en) met de opdrachtgever onmiddellijk op te schorten.

16.CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk ge val een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

17. TOEPASSELIJKHEID RECHT

Op alle overeenkomsten tussen WALK IN Media als opdrachtnemer en jou als opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin WALK IN Media is gevestigd.

18. DEPONEREN

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer […….].